fbpx

Косата е ценен източник на ин­формация както за хората, живели в миналото, така и за здравослов­ното ни състояние днес, тук и сега

От древни времена косата е смятана за източник на сила и енергия. Стари­ят Завет разказва как мно­го дългата коса на един от най-великите Божии слуги – Самсон, била в основата на свръхчовешката му мощ. Тя му помагала да убива диви животни с голи ръце. Той бил просто непобедим. Веднъж обаче любовницата му Далила го предала на воюващите срещу Израел филистимци. За целта тя му отрязала косата. След това той станал немощен и неспособен да се из­прави срещу враговете си.

В индианската култура възприятието за дъл­гата коса е подобно. Тя се смята за из­точник на физическа сила. А според ня­кои вярвания косата е продължение на нервната система. Космите по главата ни са възприети като вид високо еволюирали „антени”, кои­то съдържат важна информация за нас и нашето тяло.

А какво казва науката за косата и способността й да съхранява ценни данни, свързани със здра­вословното ни състояние? Има ли начин да разберем повече за това, как са живеели предците ни, като използваме останки от тяхна­та коса?

Анализ на косата – защо се прави

Целта му е да се установи евентуално натрупване на тежки метали в човешкото тяло, както и на други аномалии. Чрез анализ на косата могат да се открият завишени нива на арсен, живак или олово, как­то и на други метали. Това може да окаже сериозно влияние върху нашето здраве. Арсенът се съдържа във въздуха, замърсен от раз­лични видове производство, както и в пестицидите. При натруп­ване в мускулите той води до чернодробни проблеми и нарушени ме­таболитни процеси. Оловото се съдържа в консервите, растенията, отглеждани около натоварени пътни артерии, и някои козметични про­дукти.

Свръхконцентрацията на този вид метал в организма ни може да доведе до редица мозъчни и нервнодегеративни заболявания. Живакът, от своя страна, се съдържа в някои омекотители за тъкани, мор­ски храни, дори в медицински и козметични продукти. Всички тези елементи се свързват добре с кератина – основния протеин, от който се състои косъмът. Именно затова те могат да бъдат открити лесно чрез анализ на косата. В зависимост от дължи­ната на косъма, взет за изследване, може да се установи по кое време е започнало натрупването на дадения метал.

Анализът на косата се използва широко и в съдебната меди­цина. Чрез него може да се установи употребата на различни наркотични вещества като амфетамини, кокаин и хероин. При такива случаи за изследване се взима част от косъма, която е в близост до корена. Тъй като косата расте бавно, тя отразява промените в тялото със забавяне. Затова ана­лизът може да покаже употреба на нарко­тични вещества и лекарства, случила се около три месеца преди самото изследване.

Чрез анализ на косата може да се открие и дали има кръвна връзка между двама или по­вече души. Използва се и за идентифициране на престъп­ници. Част от косъма, която се намира в близост до ко­рена, се подлага на химическа обработка и се наблюдава под микроскоп. Чрез анализ на коса­та могат да се открият и зави­шени нива на хормона на стреса – кортизол. А това е от особено зна­чение, тъй като свръхпроизводството му води до високо ниво на кръвната захар, проблеми с костите, напълняване и други болести.

Анализ на косата в археологията

В повечето разкопки на сгради, къ­дето са обитавали нашите пред­ци, има останали както човешки, така и животински косми. Ана­лизът на подобни артефакти може да се окаже ключов при събирането на повече данни. Учените са категорични, че косъмът е един от най-устой­чивите елементи на човеш­кото тяло и че при археологи­чески разкопки е по-подходящ за изследване дори от костите. Външният слой на косъма – кути­кулата, е изключително здрав и пред­пазва от химикали и микробиологични атаки. А поради състава си от близо 95% кератин, косъмът се тества много по-лесно от костите, които имат едва 20% колаген.

Много учени специализират в изследването на останки от човеш­ка коса и животинска козина. Техният анализ може да даде много информация, като например с какво са се хранили предците ни и по-специално какви източници на протеини са приемали. Анализът на косата помага и за откриването на пола, както и какви козме­тични продукти са използвали хората в миналото. Твърди се още, че по този начин могат да се установят хранителни алергии, както и количеството на други елементи в организма, освен метали.

текст Илона Аначкова

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!