fbpx

Биологична и екологична защита за кожата

Стресът от замърсяване­то на околната среда и на­прегнатия начин на живот са причина все повече хора да страдат от повишена реактивност и дисбаланс в кожата. Именно затова в съвременния свят кожата на човек има нужда от сред­ства за адекватна поддръжка и защита, за да бъде здрава и кра­сива. По-силната и здрава кожа се защитава по-ефективно и устоява на агресиите: патогени, паразити, също така замърсяване, UV радиация, стрес, умора.

Екологичен или микробиотичен баланс?

Това научно изследване акцентира върху кожната фло­ра и нейното въздействие върху кожния баланс. Из­вестно е, че кожата е колонизирана от хиляди полезни и благотворни микроорганизми, наречени „микробио­ма“. Терминът „кожен микробиом“ се отнася до всички тези микроорганизми и техните взаимодействия. Те понякога могат да бъдат недостатъчни в отговор на някои видове агресивни бактерии: патогени. Възмож­ността да се намери подхо­дяща дерматологична грижа за кожата, за да се постигне подходящ баланс на микро­биома, представлява една от най-значимите тенденции на козметичните научни изслед­вания.

Какво е микробиом и микробиота?

Хората и бактериите живеят в сим­биоза и влиянието на микроорганизмите, обитаващи човешкото тяло отвън и отвътре, е научно изследвано от много отдавна. В последно вре­ме обаче се отделя голямо внимание на кожната флора като фактор за здравето и качествота на човешката кожа. Затова не е изненадващо, че съответните дер­мокозметични продукти в момента представляват една от най-значимите тенденции в козметичната индустрия.

Човешката кожа е населена от трилиони микроорга­низми: бактерии, дрожди, гъбички, вируси, събирател­но наречени „микробиота“. Нашата микробиота ни прави уникални. Общото тегло на човешката микро­биота е равно на теглото на мозъка – 2 кг. Най-общо се приема, че човек е съставен от 30% клетки и 70% микроорганизми. Като микробиота определяме всички микроорганизми, живеещи на кожната повърхност. Тя зависи от момента на раждането, променя се през це­лия живот, адаптира се според начина на живот, окол­ната среда, възрастта, режима на хранене, определя здравето, красотата и хомеостазата на кожата.

Какво променя микробиотата?

Микробиота се влияе от различни фактори: възраст, диета, начин на живот, коли­чество себум, ниво на хидратация, рН на кожата, неправилна употреба на антисептици, неподходящи хигиенни продукти, медикаменти и др. Балан­сът и здравето на кожата са крехки. Нарушаването на този баланс води до промяна в състава на кожната флора и на имунния отговор, което може да доведе до патологии. Ето защо е от съ­ществено значение да се направи всичко възможно да се поддържа балансът на ми­кробиота.

Обикновено наричаме микробиота „кожна флора“.

Тя може да бъде разделена на две групи:

  • Резидентна флора: състои се от обичайни бакте­рии, които живеят за сметка на своя домакин, без да му причиняват вреда. При настъпване на смущения същите компоненти спонтанно се формират отново. Микроорганизмите, които представляват кожната флора, колонизират повърхностните слоеве на епи­дермиса и придатъците (например пилоза-фоликули, потни жлези, нокти).
  • Патогенна флора: съставена е от гъбички, вируси и бактерии. Наричат се сапрофити, защото се хранят с разграждаща се органична материя. Към патогенната флора спадат и болестотворни микроорганизми. Раз­пространението на патогенната флора е по-малко в сухите участъци и по-голямо в областите с окосмя­ване, потни и мастни жлези. Най-разпространените вредни микроорганизми са стафилококус ауреус, еше­рихия коли, псевдомонус аурогиноза и различни бацили.

И обичайната, и патогенната микрофлора имат спо­собността да се размножават върху тялото на чо­века. Обичайните микроорганизми обаче се развиват върху човешката кожа, без да я увреждат, а ако па­тогенните микроорганизми се развият прекомерно, предизвикват възпаление. Изследванията доказват, че кожата има собствена имунна система. Обичай­ната полезна микрофлора защитава от инфекции, предизвикани от развитието на патогенна флора: тя се бори за хранителни вещества и пространство, не допуска бактериите в своята територия и произвеж­да бактериоцини, които имат мощта да унищожават вредните бактерии.

Кожата е здрава и защитена, когато микробиота функционира ефективно: произвежда бактериоцини, антимикробнипептиди, подсигурява кожната имунна система. Микробиота има водеща роля за регулиране на имунния отговор и не е учудващо, че дефицитът на микробиота, наречен дисбиоза, може да доведе до развитието на възпалителни патологии.

Механизми за самозащита на кожната екосистема

Резидентната флора упражнява благоприятно при­съствие върху кожата, тъй като я предпазва от инвазията и колонизацията на патогенни бактерии. Всяка промяна в баланса на кожната флора причинява нарушения на имунната система, които дават нача­лото на дерматозите. Много кожни проблеми, като акне, невродермит или псориазис, са пряко свързани с нарушаването на симбиозата между кожата и бакте­риите. За да се защитим от нахлуването на микроби, кожата ни е развила това, което наричаме „вродена“ имунна система. Тя се активира в рамките на минути след микробна инвазия.

Пребиотици, пробиотици или постбиотици?

Съществуват няколко начина да се повлияе положи­телно на микробиома: с пребиотици, пробиотици и постбиотици. Пробиотиците са живи микроорганиз­ми, които запазват съществуващата микрофлора, а пребиотиците са съединения, които стимулират микроорганизмите от кожната микробиота и се явя­ват като храна на пробиотиците. Постбиотиците са екстракти от бактерии или дрожди, които, прило­жени върху кожата, стимулират растежа на полезни микроорганизми. По този начин те регулират състава на кожната екосистема, а също имат противовъзпали­телни, имуномодулиращи и антиоксидантни свойства.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!